Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
ETIK- OCH RÄTTSFRÅGOR INOM SCIENTOLOGIN

I Scientologins rättssystem ingår fyra huvudsakliga former av rättsliga organ:

En etikdomstol utlyses när det finns klara bevis för att en person har brutit mot kyrkans rättsstadgar. En personalmedlem utses till förhörsförrättare, bedömer fakta i målet och ger en rekommendation baserad på dessa fakta. Den sammankallande (utlysande) myndigheten, kan sedan med ledning därav besluta om gottgörelse som står i proportion till överträdelsen.

En undersökningskommitté har till uppgift att finna orsaken till konflikter scientologer emellan, eller orsaken till dåliga resultat inom något område av kyrkan. En kommitté bestående av tre till fem medlemmar utses att göra en undersökning. Kommittén rapporterar vad den kommit fram till, men lämnar ingen rekommendation om disciplinära åtgärder. Om kommittén upptäcker allvarliga överträdelser, kan den rekommendera att en bevisningskommitté tillsätts.

Det finns också en kaplandomstol, i vilken tvister och klagomål över någon annans handlande reds upp snabbt och rättvist. Kaplanen handlägger alla ärenden själv, men när så begärs och kaplanen tillåter det, kan en kommitté bestående av tre personer, som godtas av båda parter, utses. Scientologer begagnar sig av denna typ av civilrätt, eftersom deras ärenden här behandlas snabbare och rättvisare än i något annat domstolssystem. Om två scientologer till exempel inte kan lösa ett personligt ekonomiskt mellanhavande, kan de ta upp det till prövning inför kaplandomstolen och få det bilagt snabbt och rättvist. Alternativet är en kostsam och tidsödande rättegång i en ordinarie domstol.

En bevisningskommitté tillsätts för att pröva ärenden av allvarligare natur. Det är en faktafinnande grupp bestående av fyra till sju medlemmar. Den har till uppgift att utreda kända överträdelser, lyssna på vittnesmål från inkallade vittnen, komma fram till en slutsats samt sammanställa en fullständig rapport och rekommendation åt den sammankallande myndigheten, så att denna kan vidta åtgärder.


Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation