Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
UTÖVNING AV SCIENTOLOGI

Auditören styr preclearn för att få honom att undersöka området mer ingående. Han fortsätter processen och antecknar E-meterns reaktioner och den information som preclearn får fram.På så vis sker en fortlöpande nedteckning av preclearns framsteg. Auditören följer Auditörens kodex och ger aldrig någon värdering av de uppgifter som preclearn plockar fram. Efterhand som processen fortskrider, uppdagas för preclearns analytiska sinne alltmer information från detta område av det reaktiva sinnet – information som hittills varit dold för preclearns medvetna varseblivning. Frågorna och instruktionerna för den process som används hjälper preclearn att urladda den skadliga energi eller kraft som är förknippad med händelser eller situationer i hans förflutna. Efterhand som laddningen minskar, ökar preclearns medvetande inom området.

Auditören fortsätter att styra preclearns uppmärksamhet till området. Med hjälp av E-meterreaktionerna kan han vägleda preclearn, så att denne ur det reaktiva sinnet kan plocka fram fler och fler uppgifter som han dittills varit omedveten om, och därigenom återställa dem till sitt analytiska medvetande. Till slut vinner preclearn fullständig kännedom om innehållet och kan betrakta händelsen eller situationen som den är, utan att därvid få sitt medvetande grumlat genom det reaktiva sinnets inverkan.

I auditering får en preclear många insikter om livet. Sådana upptäckter kallas i Scientologin för kognitioner. En kognition är någonting som en person har kommit till insikt om. Det är ett yttrande i stil med: “Vet du vad, nu fattar jag varför det alltid kändes så när...” Kognitioner resulterar i högre medvetande och ökar därför personens förmåga att lyckas i livet. När preclearn får en sådan insikt, upphör denna del av det reaktiva sinnet att ge utslag på E-metern och nålen sveper fritt och rytmiskt fram och tillbaka över visartavlan, ett för auditören lätt iakttagbart fenomen.

Preclearn har nu uppnått en högre grad av medvetande och har kanske gjort sig kvitt en oförnuftig rädsla eller en sjukdom eller oförmåga av psykosomatisk natur. Källan till det som ansatte honom var ditintills okänd. Men när den väl upptäcks mister den all sin kraft. Den process som användes i auditeringssessionen har nu tjänat sitt syfte och kan avslutas. Auditören fortsätter sedan att auditera preclearn med ytterligare processer.

Ju fler områden av det reaktiva sinnet som man behandlar och avlastar genom auditering, desto mer avtar det reaktiva sinnets negativa inverkan, och individen blir lyckligare, mer andligt medveten och mer herre över sitt liv.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation